Stadgar

§ 1 Målsättning

Njurunda Fastighetsägarförening har som målsättning att befrämja fastighetsägarna i
Njurundas gemensamma angelägenheter, att bereda föreningens medlemmar tillfälle till
tankeutbyte genom anordnande av sammanträden, där frågor av allmänt intresse behandlas.

§ 2 Medlem

Varje person som äger eller förvaltar fastighet inom Njurunda kan bli medlem i
föreningen. Personer inom föreningen som gjort sig särskilt förtjänta, kan av föreningen
kallas hedermedlemmar.

§ 3 Årsavgift

Medlem erlägger årsavgift, vars storlek bestäms vid varje årsmöte. Hedersmedlem
erlägger ej avgift.

§ 4 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålles varje år före april månads utgång. Extra årsmöte hålles
när ordinarie årsmöte eller styrelsen beslutar, eller när revisorerna så påkallar.
Dag och plats ska, senast tio dagar i förväg, skriftligen meddelas medlemmarna,
samt övrigt kungöras på sätt styrelsen finner lämpligt. Vid ordinarie årsmöte
skall följande förekomma:

-Godkännande av kallelse
-Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, två justeringsmän, två rösträknare)
-Inkomna motioner. Nya frågor
-Styrelsens verksamhetsberättelse
-Ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
– Fastställande av styrelsearvoden
-Val av ordförande för föreningen
-Val av valberedning
-Fastställande av årsavgift
-Ärenden som styrelsen förelägger

Motion från medlem ska ha tillställts styrelsen i god tid före årsmötet för att kunna
behandlas på densamma. Vid röstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet,
med untantag för § 11 och § 12. Omröstning sker öppet, dock ska val med slutna
sedlar ske, när någon så påfordrar.

§ 5 Styrelsen

Styrelsen är, då årsmötet ej är samlat, föreningens beslutande organ. Styrelsen består
av föreningens ordförande och sex ordinarie ledamöter jämte tre suppleanter. Inom sig
utser styrelsen, vice ordförande, sekreterare, kassöre, och ev. övriga befattningshavare.
Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter i enlighet med dess
stadgar och årsmötets beslut. Styrelsens beslut fattas med en enkel majoritet. Vid lika
rösttal gäller den mening som biträdes av ordförande. Styrelsen är beslutsför, då minst
halva antalet ledamöter är samlade. Styrelsen samlas på kallelse av ordförande eller
då minst två ledamöter så önskar. Vid sammanträde föres protokoll. Styrelsen är
för sin verksamhet ansvarig inför årsmötet.

§ 6 Mandattid

Orförande väljs för en tid av ett år. för styrelseledamot är mandattid två år och för
suppleant ett år. varje år väljs halva antalet styrelseledamöter. För befattningshavare
utanför styrelsen är mandattiden ett år.

§ 7 Räkenskaper, revision

Föreningens räkenskaper föres per kalenderår, och ska vederbörligen avslutade,
senast den 1 mars, överlämnas till de av årsmötet utsedda revisorerna för granskning.
Revisorerna, vars antal ska vara två, tillställer senast den 1 april styrelsen berättelse
över den verkställda granskningen.

§ 8 Föreningens firma

Föreningens firma, Njurunda fastighetsägarförening, tecknas av de som styrelsen utser.

§ 9 Valberedning

Föreningens valberedning om tre ledamöter har till uppgift att förbereda personal vid
föreningens möten. Styrelseledamot kan ej ingå i valberedningen. Valberedningens
förslag bör delges vid kallelse till årsmötet.

§ 10 Allmänt medlemsmöte

Allmänt medlemsmöte kan, då sådant anses nödvändigt, utlysas av styrelsen. Kallelse
till allmänt medlemsmöte sker på sätt styrelsen finner lämpligt.

§ 11 Stadgeändring

Beslut om ändring i dessa stadgar må ej träda i kraft, förrän beslut konfirmerats vid två
på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, varav 2/3 majoritet erfordras.

§ 12 Upplösning

Föreningens upplösning beslutas vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett
ordinarie, varvid 2/3 majoritet erfordras. Vid föreningens upplösning ska beslutas om
användande av föreningens tillgångar.